ABOCINAT

Obertura l’amplada de la qual augmenta o disminueix progressivament. Són característics del romànic però també els podem trobar en algunes portalades gòtiques.