ANTA

Pilastra que sobresurt lleugerament del parament del mur, davant la que es situa una columna de la mateixa amplada